Niepubliczne Przedszkole STEP
85-827 Bydgoszcz
ul. Boh. Westerplatte 4
052 375 50 50
step@przedszkolak.pl

Angielski zaczyna się w przedszkolu

Spotkanie z językiem angielskim w przedszkolu daje maluchom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Jakie działania podjąć, aby wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego było przyjemne i efektywne?

pokaż wszystkie

artykuły


Nasz program edukacyjny

Szanowni Państwo

 Pragnę zachęcić do zainteresowania się stosowanym w przedszkolu programem edukacyjnym  “Nasze dzieci są radosne”.

Przez wiele pokoleń aż do lat dziewięćdziesiątych w przedszkolach stosowana była praktyka prowadzenia zajęć z dziećmi służących realizacji tzw. celów operacyjnych. Znaczy to, że cele określają wyniki np: dziecko zna, dziecko wie, dziecko potrafi. Szkolne metody nauczania i organizowania zajęć oraz czasu pobytu stresowały dzieci, nie pozwalały na indywidualny ich rozwój, hamowały ich naturalną radość poznawania i doskonalenia.

Nowoczesna pedagogika neguje taką praktykę bowiem małe dziecko przedszkolne nie jest i nigdy nie będzie uczniem.

Małe dziecko w edukacji potrzebuje sytuacji naturalnych z życia, a więc uczenia się przez zabawę i uwzględniania zasady indywidualnego rozwoju.

 Bezpośrednim powodem opracowania i wdrożenia programu “Nasze dzieci są radosne” była chęć samodzielnego kształtowania koncepcji pedagogicznych i stosowania nowoczesnych kierunków edukacyjnych w których podmiotem będzie dziecko, a nie zadania programowe. Genezą było założenie, że wszystkie dzieci w naturalny sposób są radosne, zaś program edukacyjny powinien tę naturalność wzmacniać i wspomagać podczas osiągania kolejnych etapów wiedzy, sprawności i umiejętności.

  

Czym jest zatem program pedagogiczny “Nasze dzieci są radosne”.

Program jest kompleksowym opracowaniem pedagogiki przedszkola zapewniający rozwój psychiczny, fizyczny i intelektualny dzieci, zawierając dorobek współczesnej pedagogiki między innymi tak znanych autorów i autorytetów: Brzezińskiej; M. Burtowego,  Brendy Houghton ,  Elsner D, Daniel Goleman,  jednak sięgamy również do korzeni pedagogiki małego dziecka propagowanej przez Marię Montessorii.

 Jakie są podstawowe założenia programu

Podstawą pedagogiki naszego przedszkola jest koncepcja indywidualnego rozwoju dziecka. Celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, we właściwych relacjach ze środowiskiem, przygotowując go do przyszłej nauki w szkole. To podstawowe założenie programu wynika z fundamentalnej prawdy, że etap edukacyjny dzieci w wieku 3 do 6 lat charakteryzuje się indywidualnym, a więc nierównym rytmem rozwojowym. Dziecko w naszym przedszkolu jest wychowankiem, ale nie jest uczniem.

 Obszary edukacyjne w programie

Program przewiduje tylko trzy obszary edukacyjne w których zawarte są wszystkie szczegółowo rozwinięte zadania programowe. W telegraficznym skrócie przedstawia się to następująco:

I obszar to - Poznawanie i rozumienie siebie i świata – obejmujący poznawanie otoczenia, rozwijanie odczuć zmysłowych, kształtowanie systemu wartości,

II obszar to - Nabywanie umiejętności przez działanie obejmujący: samodzielność, sprawność, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, współpracę w grupie

III obszar to - Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w którym zawarte są zadania z zakresu zachowań etycznych, rozwoju myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych.

 Kilka słów o pedagogice przedszkolnej.

Przyjęte w Programie zasady pedagogiki łączą dorobek współczesnych autorytetów, ale również pedagogiki Marii Montessori w zakresie uznanym za odpowiedni, biorąc pod uwagę specyfikę, funkcję, miejsce oraz rolę przedszkola w środowisku lokalnym.

Podstawową formą tego programu jest zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko

Zabawa jest sama w sobie narzędziem wychowania, ale ma również charakter wychowawczy. Celem jest zastosowanie nauczania w zabawie, ponieważ zabawa w odróżnieniu od nauki jest aktywnością szerszą, uniwersalną i naturalną. Jest więc sprawą oczywistą, że działania pedagogiczne zostają wykorzystane dla zorganizowania przejścia od zabaw dziecięcych do elementów pracy.

 Najodpowiedniejszym odniesieniem do podstaw pedagogicznych programu będzie znana i zapisana 60 lat temu przez Marię Montessori teza:

pomóż mi zrobić to samemu,

ciągle aktualne mimo, że nowoczesna nauka zrobiła wielki postęp w poznawaniu istoty ludzkiej.

 W pracy z dziećmi najbardziej zalecane i oczekiwane jest, aby pedagogika oparta była na tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję. Niecelowe jest bowiem poszukiwanie oparcia w wysiłku woli dziecka, ponieważ tylko przyjemność i ciekawość wywiera i ma wpływ na nie.

 Założeniem programu jest preferowanie stosowania w maksymalnym stopniu dobrowolnego wyboru aktywności przez dzieci, natomiast rezygnacji z przymusu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższa preferencja jest zasadą warunkową, ponieważ “Program” ma w swoich założeniach wymiar wychowawczy zawarty wzdrowo rozumianym kompromisie: pomiędzy stosowanym prawem wyboru przez dziecko tego co je interesuje, a wolnością bez ograniczeń prowadzącą do samowoli, odbierania innym dzieciom ich praw, czy nawet zwykłej histerii.

 Parafrazując możemy powiedzieć: Dziecko nie musi robić co chce, ale musi chcieć tego co robi.

Znalezienie tej delikatnej linii oddzielającej prawo do dokonywania wyborów, a koniecznym podporządkowaniem należy najodpowiedzialniejszych zadań nauczyciela. 

Program nie zawiera podziału na grupy wiekowe, przez co nauczycielka może dobierać treści zależnie od możliwości rozwojowych dziecka. Teraz wiemy, że jest to wielka zaleta programu, a której to potrzeby przedtem nie było widać. W Europie standardem w przedszkolach są bowiem grupy różnorodne wiekowo.


Autor: mgr Elżbieta Uniewska


» Pokaż wszystkie artykuły